نتایج مسابقات رسمی 1397 نونهالان
فولادالبرز 2_میلاد جوان 0
زننده گل: امیرحسین نیسی 2گل 
 
فولادالبرز 3_اتحاد آذربایجان 1
زننده گلها : اشکان اربابان،امیرحسین نیسی، امین ویس احمدی 
 
فولادالبرز 2_آیندگان داماش 1
زننده گلها: امین ویس احمدی، جمشید خزائی 
 
فولادالبرز 2_ستارگان آبی آرسا1
زننده گلها :امیرحسین نیسی، جمشید خزائی 
 
فولادالبرز 2_پارس فاتح0
زننده گلها :جمشید خزائی، امین ویس احمدی 
 
فولادالبرز 0_میلاد ایرانیان 3