مدرسه فوتبال

در صورتی که در سایت تشکیل پرونده داده اید برای مشاهده فاکتور ها به صفحه ورود به پرونده مراجعه کنیدنام و نام خانوادگی :
تاریخ تولد :
نام مدرسه :
بیماری خاص دارد / ندارد :
سوابق ورزشی :
آدرس :
محل کار پدر :
تلفن ثابت :
شماره همراه پدر :
شماره همراه مادر :
نام سرپرست :
کد ملی :
تایید اطلاعات :